Menu

Vedtægter

Lov for ”Valby Boldklub af 1912”

Vedtaget på generalforsamlingen d. 14. marts 2013

§ 1.Navn og formål

Klubbens navn er ”VALBY BOLDKLUB af 1912”. Klubben har hjemsted i Valby under Københavns kommune, og dens formål er at udbrede kendskab til og færdighed i fodboldspil.

§ 2.Indskud og kontingent

Klubbens kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Anmodning om fritagelse eller nedsættelse af kontingent skal tilstilles bestyrelsen skriftligt, hvorefter denne afgør spørgsmålet i hvert enkelt tilfælde.

§ 3.Medlemmer

I klubben optages aktive og passive samt støttemedlemmer. Som medlem optages enhver, for så vidt vedkommendes forhold til andre klubber, der hører under samme union og forbund som ”Valby Boldklub af 1912”, er i orden. Skønnes en person at være uønsket kan bestyrelsen nægte optagelse. Personer, som er udelukket fra klubber i/under D.I.F., kan ikke optages som medlemmer.

Bestyrelsen kan udnævne et medlem, der igennem en årrække har ydet, en efter bestyrelsens mening, særlig indsats for klubben, til æresmedlem. En sådan udnævnelse bekendtgøres på førstkommende ordinære generalforsamling og kan ikke omstødes af denne - uanset bestemmelsen i paragraf 9 - som siger, at generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

§ 4.Restance

Pådrager et aktivt medlem sig restance på mere end et halvt års kontingent, vil den pågældende automatisk blive ekskluderet og spillercertifikat udleveres først, når gælden er betalt.

§ 5.Udmeldelse og overflytning

Udmeldelse og overflytning til en anden medlemsgruppe (dog ikke fra ungdomsafdelingen til seniorafdelingen, hvor overflytningen sker automatisk), kan kun ske ved henvendelse til kassereren.

§ 6.Eksklusion

Bestyrelsen kan under ansvar for generalforsamlingen ekskludere et medlem, når der er særlig grund. Dog kan et medlem der er ekskluderet i alle tilfælde kræve sin sag behandlet på den førstkommende ordinære generalforsamling. Et bestyrelsesmøde, hvor emnet er eksklusion, er kun beslutningsdygtigt, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er underrettet senest 3 dage før mødets afholdelse med opgivelse af, hvem der ønskes ekskluderet.

§ 7.Ledelsen

Klubbens interesser varetages af bestyrelsen, der består af: Formand, næstformand, kasserer, dameformand, ungdomsformand, sekretær og evt. repræsentanter. Det påhviler bestyrelsen at vælge: Holdledere, materialeforvalter m.m. Bestyrelsen holder regnskab med: Økonomi, medlemstal, holdtilmeldinger m.v.

§ 8.Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder kan indkaldes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Et bestyrelsesmøde er kun gyldigt når mindst 3 medlemmer heraf, hvoraf et skal være formand eller næstformand, er til stede. Afstemning i bestyrelsesmøder sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget, og i hans fravær næstformandens stemme udslaget.

§ 9.Generalforsamlingen

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes senest 21 dage før afholdelsen ved bekendtgørelse i klubbens medlemsblad, hvis et sådant haves, og det kommer medlemmerne rettidigt i hænde - eller ved skriftlig henvendelse til hvert stemmeberettiget medlem. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før dens afholdelse. Lovændringsforslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, da det af dagsordenen skal fremgå, at et sådant ønskes behandlet. Evt. ændringsforslag skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret, der kun kan hævdes ved personligt fremmøde, har alle aktive og passive medlemmer, der i det år generalforsamlingen afholdes, er fyldt 18 år, og som ikke er i gæld til klubben, jfr. paragraf 4, og endvidere har været medlem af klubben det sidste kvartal inden generalforsamlingen. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødendes antal (se dog paragraf 12).

Afstemninger om udelukkelsessager skal være skriftlige.

På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning for det forløbne år, og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 10.Redaktion

Redaktionen vælges af bestyrelsen, der sammen tilstræber at medlemsbladet udkommer 4 gange årligt - eller efter behov.

§ 11.Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen skriftligt anmoder derom med angivelse af forhandlingsemne. De ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet de samme bestemmelser som de ordinære med hensyn til varsel etc.

§ 12.Bestyrelsens forpligtelser

Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for klubbens driftsmæssige økonomi, hvor kassereren varetager det daglige arbejde. Bestyrelsen kan ikke forpligte klubben i arrangementer, hvor den maksimale risiko overstiger et års kontingentindtægt. Ved arrangementer, hvor risikoen overstiger et års kontingent, indkaldes til medlemsmøde. Mødet skal være varslet senest 3 dage før afholdelse ved skriftlig meddelelse.

§ 13.Valg på generalforsamlingen

Generalforsamlingen vælger den i paragraf 7 nævnte bestyrelse. Derudover vælges 2 revisorer og 2 bestyrelses suppleanter.

Formand og dameformand vil være på valg i ulige år, næstformand, kasserer og ungdomsformand i lige år. Sekretær og evt. repræsentanter vælges ligeledes for to år ad gangen. Øvrige vælges for 1 år ad gangen.

§ 14.Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indvarslet generalforsamling. Mindst 3/4 af klubbens medlemmer skal være til stede, og der fordres 2/3 af de afgivne stemmer. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes på sædvanlig måde til en ny generalforsamling, hvor da bestemmelse kan tages med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal. På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om det ved beslutning om klubbens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og anvendelse af formue, dog således at simpelt stemmeflertal her er afgørende.

Klubbens midler skal dog altid komme idrætten til gode.

Luk